Search
Close this search box.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie:
https://adwokat-sikorska-senkowska.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego: https://adwokatsikorska-senkowska.pl, (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu jest Aleksandra Sikorska-Senkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra
  Sikorska-Senkowska, ul. Koraszewskiego 7-9, lok. 206, 45-011 Opole, NIP: 9910552741, numer telefonu: 782686201, adres e-mail: kontakt@adwokat-sikorska-senkowska.pl (zwanego dalej: „Administratorem”).

II. ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwani dalej: „Użytkownikami”) skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej: „Formularzem”).
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza jest Administrator – Aleksandra SikorskaSenkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Sikorska-Senkowska, ul. Koraszewskiego 7-9, lok. 206, 45-011 Opole, NIP: 9910552741, numer telefonu: 782686201, adres e-mail: kontakt@adwokat-sikorska-senkowska.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO.
 4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest
  wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika
 6. może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej wycofaniem.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO i nie będą transferowane poza granice Unii Europejskiej. W ramach realizacji celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom Administratora, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT,
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO
  3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie
   z art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO. W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: ul. Koraszewskiego 7-9, lok. 206, 45-011 Opole lub adresem e-mail: kontakt@adwokat-sikorskasenkowska.pl. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.
 9. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie
  jego danych osobowych narusza RODO.

III. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail.
 2. W szczegółowej części Formularza – w „Wiadomości”, Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Administratora w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Administratorowi podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Administratora żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z Administratorem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie
  przetwarzanie.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika, a także w celach archiwalnych – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu celu w jakim zgoda została udzielona przez użytkownika. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zależnie od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej.

IV. PLIKI COOKIES

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies”).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych
   partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi„);
  3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji
   danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest
   ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 6. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
  1. Google Analytics,
  2. Facebook,
  3. Instagram,
  4. Linkedln.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 8. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
  1. usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
  2. dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej,
  Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

V. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich w Serwisie.
Scroll to Top