Search
Close this search box.

Oferta

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców, zapewniając kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie sprawy, czy to przedsądowym czy sądowym.

Moim celem jest świadczenie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, w sposób jasny i przejrzysty dla Klienta, z pominięciem niezrozumiałego żargonu prawniczego. Mogę Państwu zagwarantować indywidualne oraz kompleksowe podejście do każdej sprawy.

Świadczę pomoc prawną na każdym etapie sprawy, tj. na etapie przedsądowym, jak również reprezentuję Klientów przed Sądem I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Reprezentuję swoich Klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa upadłościowego oraz prawa karnego, w tym prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń.

Kancelaria udziela wsparcia w szczególności w poniżej wskazanych obszarach:

oferta

Specjalizacje

1. Prawo cywilne

Adwokat prawo cywilne Opole

Świadczę pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności, reprezentuję Klientów w sprawach o:

 • zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym za szkody na osobie powstałe, np. w czasie wypadku samochodowego, szkody komunikacyjne z OC i AC, szkody wywołane działaniem sił przyrody, jak pożar, powódź czy burza; błędy medyczne;
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • odpowiedzialność za czyn niedozwolony,
 • z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości lub ruchomości,
 • odwołanie darowizny,
 • uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli,
 • eksmisję,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • windykację należności.

Ponadto, sporządzam oraz opiniuję umowy, w tym m.in. umowy najmu, najmu
okazjonalnego, użyczenia czy dzierżawy.

2. Prawo spadkowe

Adwokat prawo spadkowe Opole

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności, reprezentuję Klientów w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu,
 • odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • dział spadku
 • podział majątku spadkowego,
 • zachowek,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego oraz polecenia.

3. Prawo rodzinne

Adwokat prawo rodzinne Opole – Adwokat rozwodowy Opole

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności, reprezentuję Klientów w sprawach o:

 • rozwód z orzeczeniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • separację,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
 • podział majątku byłych małżonków,
 • alimenty na małżonka (ustalenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów),
 • alimenty na dziecko (ustalenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów),
 • zabezpieczenie alimentów,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zabezpieczenie władzy rodzicielskiej,
 • kontakty rodzica z dzieckiem,
 • kontakty dziadków z wnukiem,
 • wydanie dziecka,
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
 • umieszczenie w pieczy zastępczej,
 • przysposobienie (adopcja),
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • ustanowienie kurateli,
 • zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Adwokat prawo pracy Opole

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności, reprezentuję Klientów w sprawach o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • dyskryminację w zatrudnieniu,
 • mobbing,
 • nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • wypłatę zaległego wynagrodzenia, odprawy emerytalnej czy odprawy pośmiertnej,
 • dochodzenie roszczeń związanych ze śmiercią pracownika,
 • dochodzenie odszkodowań i renty w związku z wypadkiem przy pracy,
 • dotyczących nieprawidłowości w świadectwe pracy,
 • dochodzenie odszkodowań przez pracodawców od pracowników,
 • przeciwko ZUS.

5. Prawo upadłościowe

Adwokat upadłość konsumencka Opole

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego, na każdym etapie sprawy, tj. już na etapie przedsądowym, jakim jest moment pozyskiwania informacji o aktualnym stanie zadłużenia dłużników, przez sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. „upadłość konsumencka”), osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby prawnej, do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Dzięki wysokiej specjalizacji Kancelarii w postępowaniach upadłościowych mogę Państwu zagwarantować skuteczną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.

6. Prawo karne

Adwokat prawo karne Opole

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa karnego, reprezentując zarówno podejrzanych (oskarżonych), pokrzywdzonych, (oskarżycieli posiłkowych) oraz oskarżycieli prywatnych, na każdym etapie postępowania karnego, tj. począwszy od postępowania przygotowawczego po reprezentację przed Sądami.

Zapewniam także całodobowe wsparcie w przypadku zatrzymania i aresztowania, bowiem mam świadomość, iż szybka reakcja oraz pomoc obrońcy już na tym etapie postępowania, może być kluczowe dla jego dalszego przebiegu.

W szczególności, reprezentuję Klientów w sprawach dot.:

 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, np. zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie ciężkiego, średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu, bójka i pobicie, narażenie na niebezpieczeństwo, nieudzielenie pomocy;
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień;
 • przestępstwa przeciwko środowisku, np. zniszczenie środowiska przyrodniczego, dot. składowania, usuwania, przetwarzania, zbierania, unieszkodliwiania, czy transportu odpadów lub innych substancji;
 • przestępstwa przeciwko wolności, np. pozbawienie wolności, groźby karalne, uporczywe nękanie (tzw. stalking), naruszenie miru domowego;
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, np. zgwałcenie i doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej;
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, np. znęcanie się nad osobą najbliższą, rozpijanie, uchylanie się od alimentów, porzucenie dziecka lub osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, uprowadzenie dziecka;
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, np. zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej;
 • przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, np. przemoc i groźba bezprawna, fałszywe zeznania, fałszywe oskarżenie, fałszywe dowody, zatajenie niewinności, poplecznictwo, niezastosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową, niewypełnianie obowiązków związanych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym, uchylanie się od wykonania orzeczonego przez sąd środka kompensacyjnego;
 • przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, np. zakłócenie działania sieci, znieważenie grupy lub osoby, zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy; posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia;
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, np. fałszerstwo dokumentów;
 • przestępstwa przeciwko mieniu, np. kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież rozbójnicza, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, zabór pojazdu, wyrąb drzewa, paserstwo;
 • przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, np. fałszowanie pieniędzy.

7. Prawo wykroczeń

Adwokat wykroczenia Opole

Świadczę pomoc prawną w sprawach o wszystkie rodzaje wykroczeń, zarówno przed organami ściągania jak i Sądem I i II instancji, w tym między innymi w sprawach o:

 • kradzież i przywłaszczenie,
 • paserstwo,
 • niszczenie cudzej rzeczy,
 • zakłócenie porządku,
 • jazdę w stanie po użyciu alkoholu.

8. Prawo karne wykonawcze

Adwokat sprawy penitencjarne Opole

Reprezentuję Klientów w sprawach penitencjarnych. Orzeczenie kary pozbawienia wolności nie zawsze wiąże się z osadzeniem skazanego w jednostce penitencjarnej lub z pobytem skazanego w zakładzie karnym przez cały okres na jaki kara została wobec niego orzeczona. Tym samym, świadczę pomoc prawną w następujących sprawach o:

 • wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.
Scroll to Top